فروش اقساطی کامیون های کشنده اسکانیا

فروش اقساطی کشنده های اسکانیا G410 R450 و R500 (تعداد محدود) از محل فروش نمایندگی


پیش پرداخت کشنده G410 مبلغ 315 میلیون اقساط 36 ماهه 6/800/000 (مدل 97)

پیش پرداخت کشنده G410 مبلغ 231 میلیون اقساط 39 ماهه 9/800/000 (مدل 97)

پیش پرداخت کشنده R450 مبلغ 315 میلیون اقساط 36 ماهه 8/150/000 (مدل 97)

پیش پرداخت کشنده R450 مبلغ 258 میلیون اقساط 40 ماهه 10/000/000 (مدل 97)

پیش پرداخت کشنده R500 مبلغ 315 میلیون اقساط 32 ماهه 10/000/000 (تحویل فوری مدل 96)

تحویل فوری
بدون ضامن
امکان افزایش مبلغ پیش پرداخت وجود دارد


تلفن تماس: 09352540667 هاشم زاده